لینک خرید فایل{پروپوزال تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی}

لینک خرید فایل /پروپوزال تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی/ اِن وای|لینک خرید فایل|42074901|nyw42077053|پروپوزال مدیریت دانش,استقرار مدیریت دانش,مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش,پروپوزال استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,پروپوزال عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پروپوزال تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این استان گیلان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات54حجم0/76 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی چکیدهامروزه دانش مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه هر سازمان می-باشد. تغییرات سریع و رشد روزافزون، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به-کار گیرد. از آنجائی که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل موثر در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش می تواند سازمان ها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و استقرار مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت آن کاهش یابد. چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد، نمی‌توان آن را به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. یکی از ملزومات مدیریت دانش، شناسایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن است. سازمان‌ها برای انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی‌های متعدد می‌باشند که برخی از آن‌ها برای کسب مزیت رقابتی سازمان، نقش محوری دارند. دانش برای تمام سازمان‌ها، از جمله‌ی این منابع و دارایی‌ها؛ به طوریکه صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه‌ی پولی می‌دانند. این دانش، در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستتر است و زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود. در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان است، برای جمع آوری داده ها و بررسی فرضیه ها از روش میدانی استفاده شده که به این منظور 240 پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های تولیدی استان گیلان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته شد بر طبق طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) به هر یک از سوالات پاسخ دهند. برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه پژوهش را کارکنان لیسانس به بالای این شرکت های تولیدی تشکیل داده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (با استفاده از جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی :ساختار سازمانیفرهنگ سازمانیفناوری اطلاعاتمنابع انسانیمدیریت دانش مقدمه امروزه دانش به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه هر سازمانی می باشد. تغییرات سریع و رشد افزون، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد. مدیریت دانش به دنبال دانش ، فرد ، تجربیات ، ارزش افزوده كاركنان و نیز پیاده سازی بازیابی و نگهداری دانش ، به عنوان دارایی های سازمان است به گفته «پیتر دراكر» راز موفقیت سازمان در قرن 21 همان مدیریت دانش است. در واقع، دانش تنها منبع در سازمان است که در اثر استفاده، نه‌تنها از ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تكیه بر دانایی برتر، امكان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملكردهای مبتنی بر دانش را پیدا كنند . (قره بیگلو و همکاران، 1391: 3). این دانش در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود(رضاییان و احمدوند، 1389: 22).با توجه به پیچیده شدن محیط کسب و کار، رشد تكنولوژی، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به طور روزافزون تلاش می كنند، دریابند چگونه سازمان های خود را كارآفرین، منعطف و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند، زیرا اگر ایده نو وارد سازمان ها نشود، رو به زوال می روند (طاهری و همکاران، 1389: 46).به منظور کسب موفقیت در محیط سازمانی-رقابتی امروز ، شرکت ها نیازمند آن هستند که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و آن ها را تکرار ننمایند. مدیریت دانش، ارایه کننده نگرشی سنجیده و اصولی برای تضمین به کار گیری کامل دانش پایه سازمان همراه نیروی بالقوه مهارت ها و شایستگی ها، افکار، نوآوری ها و ایده های فردی به منظور ایجاد سازمانی موثرتر و پویاتر می باشد(زرگرپور و همکاران،1392،7).سازمان های زیادی امیدوار هستند كه با اجرای مدیریت دانش در امور كسب و كارشان بتوانند سرمایه های مجازی خود را مدیریت كنند و منافع موجود را تقویت نمایند. با این وجود تصمیم گیری برای اجرای مدیریت دانش اغلب برای سازمان ها سخت می باشد اما حفظ و زوال یك سازمان می تواند به این تصمیم وابسته باشد.(سالاری وهمکاران، 1390،3) این تحقیق برای بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان صورت گرفته است. «فهرست مطالب»چکیده 1فصل اول. کلیات تحقیق1-1- مقدمه 31-2- بیان مساله 41-3- ضرورت انجام تحقیق 6 1-4- چارچوب نظری تحقیق 71-5- هدف اصلی 91-6- اهداف فرعی 91-7- فرضیات اصلی تحقیق 91-8- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق 91-8-1- ساختار سازمانی 91-8-2- فرهنگ سازمانی 101-8-3- فناوری اطلاعات 101-8-4- منابع انسانی 101-8-5- مدیریت دانش 111-9- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق 111-9-1- فرهنگ سازمانی 11 1-9-2- ساختار سازمانی 111-9-3 - فناوری اطلاعات 111-9-4 - منابع انسانی 111-10- مدیریت دانش 121-11- قلمرو تحقیق(زمانی، مكانی ، موضوعی) 12 فصل سوم. روش اجرای تحقیق3-1- مقدمه 633-2- روش تحقیق 633-3- جامعه آماری و نمونه آماری 643-4- روش نمونه گیری 653-5- فرآیند اجرایی پژوهش 683-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 69 3-6-1- تحقیقات میدانی 693-7- روایی و پایایی پرسشنامه 703-7-1- روایی پژوهش 703-7-2- تعیین پایایی پرسشنامه 713-8- تکنیک های آماری مورد استفاده 733-8-1- آمار توصیفی 733-8-2- آمار استنباطی منابع و مآخذ 101 «فهرست جداول»جدول 3-1- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 64جدول 3-2- جامعه آماری(شامل گروه اصلی و شرکت‌های تابعه) 66
"

مطالب دیگر:
📜دانلود تحقیق اصول و کاربرد سنسورها📜دانلود تحقیق سیستم قدرت نیروگاه📜دانلود تحقیق سیگنالینگ تلفن📜دانلود تحقیق جوشکاری فلزات رنگین با گاز استیلن یا کاربیت یا فلزات غیر آهنی📜دانلود تحقیق جوشکاری و جوش پذیری📜تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی📜مروری بر مکتب اکسپرسیونیسم یا گزاره گرائی در ادبیات نمایشی📜پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی وزن مخصوص ظاهری آجر در 10 اسلاید کاملا قابل ویرایش📜دانلود تحقیق آنالیز المان محدود تقریبی A2.4.3📜دانلود تحقیق ابزارگیرها📜دانلود تحقیق ارزیابی کار و زمان یا زمان سنجی محصول شرکت ریخته گری دقیق پولادیر و پارس کارا ماشین📜دانلود مقاله ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان📜دانلود تحقیق ارگونومی و راه های جلوگیری از خستگی در کار با كامپیوتر📜دانلود تحقیق اساس فولادهای مقاوم در برابر عوامل شیمیایی📜دانلود تحقیق آلیاژهای تجارتی و سرامیک ها📜دانلود تحقیق اندازه گیری بی درنگ میزان خوردگی📜دانلود تحقیق تاریخچه نساجی📜دانلود تحقیق تاریخچه نور📜دانلود تحقیق تحلیل فرآیندهای قالبسازی پلاستیک📜پاورپوینت بررسی حقوق و دستمزد در سیستمهای اطلاعات حسابداری (همراه با مثالهای تشریحی)📜پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (3) تالیف نسرین فریور و محمود عربی (به همراه حل تشریحی مسائل)📜دانلود تحقیق شناسایی دلایل و کنترل پوسیدگی📜پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی درصد جذب آب آجر در 10 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر📜پاورپوینت کتاب حسابداری مالیاتی تالیف محمد رمضان احمدی📜پاورپوینت سیستم های هزینه یابی مرحله ای